Newsletter
strona główna Dział spadku Co warto wiedzieć o dziale spadku?

Co warto wiedzieć o dziale spadku?

Prawnik
Autor: Prawnik
Dział spadku jest pojęciem prawnym określającym jaka jest wartość majątku wchodzącego w skład masy spadkowej oraz jego podział pomiędzy spadkobierców. Do momentu działu spadku przypada on niepodzielnie wszystkim właścicielom. Dopiero w momencie działu spadku – który może zostać dokonany umownie lub sądownie – współwłasność majątku spadkowego ustaje. Należy pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa, ale także pasywa i że do momentu działu spadku za wszelkie długi spadkobiercy odpowiadają solidarnie. 
 
Umowny dział spadku
 
Stronami umowy o dział spadku muszą być wszyscy spadkobiercy bądź nabywcy udziałów w spadku jeżeli zostały wcześniej zbyte. Nie jest możliwe zawarcie umowy tylko między kilkoma spośród spadkobierców. Warunkiem ważności umowy jest w tym przypadku zgodność co do konieczności, sposobu i warunków podziału. Taka umowa określa sposób podziału praw majątkowych, ustala w jaki sposób dokonane będą ewentualne rozliczenia pomiędzy jej stronami oraz znosi współwłasność, która powstaje w momencie otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. 
 
Forma zawarcia takiej umowy jest dowolna, chyba że w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość bądź przedsiębiorstwo. W pierwszym przypadku konieczne będzie zwarcie umowy przed notariuszem, natomiast w drugim wystarczająca będzie forma pisemna z poświadczonym notarialnie podpisem. 
 
Sądowy dział spadku
 
W przypadku braku zgody między spadkobiercami dział spadku może być przeprowadzony w postępowaniu nieprocesowym przed sądem. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Uczestnikami postępowania są wszyscy spadkobiercy (włączając tych, którzy zbyli już swój udział), a także zapisobiorcy zwykli. Istotnym elementem jest sporządzenie inwentarza, który określi co weszło w skład schedy spadkowej. Wartość spadku określana jest według cen obowiązujących na rynku w chwili orzekania natomiast w przypadku, gdy istnieją wątpliwości, bądź zastrzeżenia co do wartości masy spadkowej, sąd może powołać biegłego w celu wyceny spornego przedmiotu. 
 
Dział spadku przed sądem dokonany może być na trzy sposoby.  
  1. Fizyczne rozdysponowanie przedmiotów wchodzących w skład majątku pomiędzy osoby uprawnione, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów.
  2. Przyznanie całości spadku jednemu bądź kilku spadkobiercom, ustalając przy tym obowiązek spłacenia pozostałych uprawnionych.
  3. Sprzedaż spadku i podział uzyskanej w ten sposób sumy pomiędzy osoby uprawnione, proporcjonalnie do ich udziałów. 
 
Dokonanie działu spadku jest o tyle korzystne, że rozwiązuje kwestię zarządu majątkiem nabytym przez spadkobierców. Kończy również postępowanie spadkowe. To, czy zostanie dokonane w drodze umowy czy też postępowania sądowego zależy wyłącznie od woli spadkobierców oraz panujących między nimi relacji.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...