Newsletter
strona główna Podatek od spadku Podatek od spadku

Podatek od spadku

Prawnik
Autor: Prawnik
Obowiązek uiszczenia podatku od spadku obejmuje każdą osobę fizyczną, która nabyła majątek w drodze spadku, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę wolną od podatku. Kwota ta jest zależna od grupy podatkowej w której znajduje się beneficjent. 
 
Wyróżnia się trzy grupy:
 
Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi w 2015r. 9637zł. 
 
Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi w 2015r. 7276zł. 
 
Grupa III: pozostali nabywcy. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi w 2015r. 4902 zł. 
 
Kwota wolna od podatku obejmuje nie tylko wartość majątku uzyskanego w drodze spadku. Jest to suma tego majątku oraz wartość przedmiotów i praw majątkowych otrzymanych od spadkodawcy w ciągu 5 lat poprzedzających rok w którym nabycie spadku nastąpiło. 
 
W przypadku, gdy wartość majątku nabytego w drodze spadku przekracza kwotę wolną od podatku, nadwyżka podlega opodatkowaniu. Obliguje to podatnika do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy. Na dokonanie tej czynności podatnik ma miesiąc od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, bądź też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Po złożeniu takiego zeznania organ podatkowy dostarczy nam decyzję określającą wysokość podatku. Od tego momentu mamy 14 dni na jego uiszczenie. 
 
Jeżeli jednak spadkodawca zmarł po dniu 1 stycznia 2007 roku istnieje możliwość całkowitego zwolnienia od podatku, ale z takiego uprawnienia skorzystać może wyłącznie najbliższa rodzina, tj. osoby wymienione w Grupie I. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie na temat uzyskanego w drodze spadku majątku w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, bądź też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Nie dotyczy to sytuacji, w której wartość rynkowa nabytego spadku jest niższa niż obowiązująca kwota wolna od podatku, a więc 9637zł. Termin ten jest nieprzekraczalny. Jeżeli zgłoszenie nastąpi po jego przekroczeniu, podatek zostanie naliczony według standardowej procedury chyba, że jesteśmy w stanie uprawdopodobnić fakt powzięcia wiadomości o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy później niż w ciągu wspomnianych 6 miesięcy. 
 
Przepisy informują nas także, że złożenie oświadczenia przed naczelnikiem urzędu skarbowego nie jest konieczne w przypadku w którym nabycie majątku nastąpiło w drodze zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nie można mylić tej sytuacji z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Poświadczenie mimo iż przyjmuje formę aktu notarialnego, nie jest umową. Podczas tej czynności nie następuje również nabycie, a jedynie potwierdzenie, że takie nabycie miało miejsce już wcześniej. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...