Newsletter
strona główna Testament W jaki sposób sporządzić testament własnoręczny?

W jaki sposób sporządzić testament własnoręczny?

Prawnik
Autor: Prawnik
Polskie prawo przewiduje kilka form sporządzenia testamentu, a wśród nich testament własnoręczny. Na tę formę, nazywaną również testamentem zwykłym bądź holograficznym, decyduje się wiele osób, ponieważ nie wymaga ona ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Poniżej przedstawiam kilka zasad, których należy przestrzegać, aby tak przygotowany testament spełniał wszystkie wymogi ustawowe, będąc tym samym testamentem ważnym w świetle prawa.
 
  1. Testament sporządzić mogą wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że prawo to nie przysługuje osobom niepełnoletnim oraz ubezwłasnowolnionym częściowo lub całkowicie. Do ważności testamentu konieczne jest również, aby osoba go sporządzająca nie działała się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli pod wpływem błędu lub groźby.  
  2. Testament powinien być sporządzony przez testatora odręcznie. Nie ma więc możliwości sporządzenia dokumentu przy pomocy komputera. Cały dokument musi być sporządzony własnoręcznie.
  3. Sporządzenie testamentu jest czynnością ściśle osobistą. Prawo nie przewiduje możliwości sporządzenia testamentu przez pełnomocnika, bądź też wspólnie z inną osobą. Nie ma również możliwości podyktowania treści dokumentu innej osobie prosząc ją o jej spisanie. 
  4. Aby dokument uznany był za ważny konieczne jest, aby był oryginalny. Kserokopie, a nawet uwierzytelnione odpisy nie są w tym przypadku dopuszczalne.
  5. Treść testamentu nie powinna pozostawiać wątpliwości odnośnie tego jaka jest wola testatora co do podziału spadku. Należy wyraźnie określić kogo powołujemy do dziedziczenia oraz w jakiej części. Kodeks cywilny mówi jednak, że jeżeli powołamy kogoś do dziedziczenia przedmiotów wyczerpujących prawie cały spadek to w razie wątpliwości taka osoba uznana zostanie za jedynego spadkobiercę. Jeżeli sytuacja ta dotyczy kilku osób to uznajemy, że dziedziczyć będą one w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. 
  6. Testament nie służy wyłącznie rozdysponowaniu pozostawianego majątku. Może być również dokumentem, który pozbawi określone osoby prawa do dziedziczenia. W przypadku wydziedziczenia należy podać wyraźne przyczyny takiej decyzji.
  7. Testament nie może być sporządzony z zastrzeżeniem warunku bądź terminu. Takie zastrzeżenie nie będzie skuteczne. Co więcej, może doprowadzić wyłączenia od dziedziczenia osoby powołanej pod warunkiem lub terminem. Jednakże, jeżeli warunek bądź termin ziścił się przed otwarciem spadku, nie należy mu się sprzeciwiać. 
  8. Nie można również zapomnieć o podpisie. Podpis powinien składać się z pełnego imienia i nazwiska. Inny sposób podpisania dokumentu, w tym tzw. parafka, nie będzie ważny. Podpis ma umożliwić łatwą identyfikację autora testamentu.
  9. Brak daty nie jest równoznaczny z nieważnością testamentu, o ile nie pozostawia on wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych testatora, treści dokumentu, bądź też wzajemnej relacji kilku testamentów. Jest to o tyle ważne, że testator, który utracił pełną zdolność do czynności prawnych nie może ani skutecznie sporządzić nowego testamentu, ani też skutecznie odwołać już istniejącego. Ma to znaczenie również w sytuacji w której powstało kilka testamentów, ponieważ postanowienia ostatniego testamentu sprzeczne, bądź wykluczające postanowienia zawarte w poprzednich testamentach, będą postanowieniami obowiązującymi.
 
Testament sporządza się najczęściej, gdy chcemy rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci pomijając dziedziczenie ustawowe. Jest również jedyną formą w jakiej możemy tego dokonać. Właśnie dlatego, jeżeli zależy nam na jego skuteczności, szczególnie ważne jest, aby dochować wszystkich wymogów formalnych. W przeciwnym razie jego ważność może zostać podważona.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...