Newsletter
strona główna Testament Odnaleziony testament

Odnaleziony testament

Prawnik
Autor: Prawnik

Trzy lata temu zmarł mój tata, przed śmiercią wspominał, iż sporządził testament, w którym przepisał cały majątek na mnie. Niestety po jego śmierci nikt testamentu nie odnalazł. Sąd Rejonowy dla Pragi Północ stwierdził, iż spadek po tacie dziedziczy jego żona, ja oraz przyrodni brat. Obecnie robiąc porządek w piwnicy odnalazłam testament własnoręczny sporządzony przez ojca. Czy w tej sytuacji testament ten ma jakąkolwiek wartość?

Zgodnie z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 
Prawomocne postanowienie (deklaratoryjne) stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców powołanych na mocy postanowień testamentu lub przepisów ustawy stwarza domniemanie prawne, że osoba wymieniona w postanowieniu jest spadkobiercą legitymowanym do dochodzenia roszczeń z tytułu dziedziczenia spadku wobec osób trzecich, nieroszczących sobie praw do spadku z tego tytułu oraz do rozporządzania prawami, które należą do spadku.
 
Ustawodawca przewidział jednak sytuację, w której stwierdzenie nabycia spadku nie odpowiada woli spadkobiercy. Zgodnie z art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.
 
Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.
 
W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
 
Przedstawienie dowodu, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą, lub że jej udział jest inny niż stwierdzony, obciąża wnioskodawcę, natomiast sąd i tak z urzędu bada, kto rzeczywiście jest spadkobiercą. W konsekwencji albo zmienia postanowienie w kierunku wynikającym z dowodów, stwierdzając nabycie spadku zgodnie ze stanem prawnym, albo wniosek - jako bezzasadny - oddala.
 
W chwili obecnej powinna Pani złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Pragi Północ w Warszawie ujawniając jednocześnie odnaleziony testament i wnieść o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgodnie z wolą spadkobiercy.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...