Newsletter
strona główna Spadek Dziedziczenie a ponowne zawarcie związku małżeńskiego

Dziedziczenie a ponowne zawarcie związku małżeńskiego

Prawnik
Autor: Prawnik
Jestem jedynaczka. Po śmierci mojej Mamy odziedziczyłam 1/4 majątku rodziców, czyli połowę połowy Mamy. Przedmiotem spadku było mieszkanie w bloku, w którym rodzice mieszkali oraz dom letniskowy. Przyjęłam spadek, ale z powodów, których dokładnie nie pamiętam, oddalam Tacie swoja odziedziczona cześć w ramach darowizny. Obecnie mój Tata ponownie się żeni. Mieszka w nowym mieszkaniu, które kupił po śmierci Mamy, ale zanim poznał obecna partnerkę. Jego przyszła zona ma córkę oraz syna.
 
Czy od momentu zawarcia związku małżeńskiego nowa żona Taty wejdzie w posiadanie polowy majątku Taty (a Tata w posiadanie polowy jej majątku)? Co można zrobić, żeby tak się nie stało?
 
Czy w przypadku śmierci Taty, jego nowa żona, będąc właścicielka polowy majątku Taty, dodatkowo odziedziczy polowe jego części, podczas kiedy mnie przypadnie w udziale druga polowa?
 
Co mogę zrobić, aby zabezpieczyć swoje prawo do dziedziczenia, aby w przyszłości majątek Taty nie wpadł w ręce dzieci nowej żony?
Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą miedzy innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Natomiast zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
 
Jeżeli więc Pana Ojciec nie zawrze żadnych umów majątkowych to co do zasady zawarcie związku małżeńskiego nie wpłynie na prawo własności posiadanych przez niego nieruchomości przed zawarciem związku małżeńskiego.
 
Natomiast zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
 
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
 
W sytuacji gdyby, więc Pani Tata zmarł wcześniej niż jego żona to zostanie ona powołana do spadku na podstawie ustawy i będzie dziedziczyła wraz z Państwem. Natomiast w odwrotnej sytuacji tj. gdyby żona zmarła wcześniej niż Pani Tata to w takiej sytuacji po śmierci Taty dzieci żony nie będą powołane do spadku po nim.
 
Pani Tata może zmienić sposób dziedziczenia po jego osobie poprzez sporządzenie testamentu. Oświadczenie woli spadkodawcy można uznać za testament jedynie wtedy, gdy cechuje się ono wolą testowania (animus testandi). Wola testowania opiera się na świadomości i zamiarze uregulowania losów majątku na czas po swojej śmierci. O istnieniu woli testowania może świadczyć w szczególności zarówno sama treść oświadczenia woli i użyte do jej wyrażenia sformułowania (np. „testament", „ostatnia wola"), jak i okoliczności złożenia tego oświadczenia (por. uzasadnienie postanowienia SN z 22 grudnia 1997 r., II CKN 542/97, LexisNexis nr 330249, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 118). W testamencie Pani Tata może w całości do spadku powołać Panią.
 
Należy mieć jednak świadomość, iż w takiej sytuacji jego żonie przysługiwałoby prawo żądania zapłaty zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
 
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
 
Nie ma również przeszkód prawnych, aby jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego Tata przekazał Pani prawo do całego majątku w drodze darowizny z ustanowieniem dla jego osoby prawa dożywotniego zajmowania mieszkania. Przy takim sposobie rozwiązania problemu nie ma zagrożenia, iż żona będzie stanie się współwłaścicielem nieruchomości, jak również nie istnieje ryzyko konieczności zapłaty zachowku czy też zmiany osoby powołanej do spadku w testamencie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...