Newsletter
strona główna Spadek Dziedziczenie, spadek po cioci

Dziedziczenie, spadek po cioci

Prawnik
Autor: Prawnik

Na stałe mieszkam od 20 lat we Włoszech. Stale zameldowane mam też w Polsce u ciotki, która kiedyś miała nam podarować wszystko. Ona zmarła 20 lat temu i zmarła tez jej siostra, co mieszkała u niej. Czy ja mogę w jakiś sposób starać się o ten dom i działkę?

Zgodnie z art. 952 Kodeksu cywilnego, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo, jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
 
Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
 
W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.
 
Obawa rychłej śmierci spadkodawcy musi być uzasadniona okolicznościami o charakterze obiektywnym. W grę mogą wchodzić takie stany chorobowe lub skutki nagłych wypadków, które w świetle wiedzy medycznej oraz doświadczenia życiowego mogą spowodować rychły zgon. Ustalając istnienie obawy rychłej śmierci, należy przy tym uwzględnić indywidualne właściwości organizmu spadkodawcy, np. odporność organizmu, wiek. Nie występuje natomiast obawa rychłej śmierci, gdy testament ustny sporządzony został w warunkach zamiaru samobójczego (tak postanowienie SN z 20 listopada 2003 r., III CK 7/2002, LexPolonica nr 366675, OSP 2004, nr 10, poz. 124 z glosą M. Kłosa).
 
Przesłanka obawy rychłej śmierci jest spełniona wówczas, gdy w stanie zdrowia osoby cierpiącej na chorobę nieuchronnie prowadzącą do zgonu nastąpi pogorszenie lub pojawią się nowe rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość czasową śmierci spadkodawcy (tak postanowienie SN z 25 lipca 2003 r., V CK 120/2002, LexPolonica nr 365729, OSNC 2004, nr 10, poz. 159). Za nadmiernie rygorystyczne uznaje to stanowisko M. Pazdan (w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450-1088, Warszawa 2005, s. 927).
 
Z treści Pani pytania, jak również z powołanych wyżej przepisów wynika, iż obietnica złożona przez Ciocię z pewnością nie była jej ostatnią wolą i nie można stwierdzić nabycia spadku przez Panią na podstawie testamentu.
 
Niewykluczone natomiast jest, iż czy to cała nieruchomość czy też udział w przedmiotowej nieruchomości przysługuje Pani na drodze dziedziczenia ustawowego. W tym celu należy przeanalizować szczegółowo, kto z rodzinny żył w dniu otwarcia spadku po Cioci a w szczególności czy nie miała ona dzieci. W przypadku, gdy zmarły nie ma dzieci do spadku powoływane są osoby z dalszej rodzinny w tym również najprawdopodobniej do spadku została powołana Pani.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...