Newsletter
strona główna Dział spadku Podział domu jednorodzinnego

Podział domu jednorodzinnego

Prawnik
Autor: Prawnik

Mama, siostra i ja jesteśmy współwłaścicielkami domu jednorodzinnego. Ja nie mieszkam w Polsce. Rok temu moja siostra wprowadziła się do domu i zajęła również moją cześć. Nie spłaciła mnie. Czy mam prawo domagać się od siostry spłaty mojej części? Dom był zbudowany przez moich rodziców. Po śmierci ojca (30 lat temu) mama podzieliła dom po jednej trzeciej dla nas trzech I taki jest zapis w księdze wieczystej.

Z opisu wynika, iż została Pani współwłaścicielem domu w wyniku dziedziczenia. Nie ma, więc przeszkód, aby wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie działu spadku poprzez przyznanie przedmiotowej nieruchomości siostrze z jednoczesną spłatą Pani osoby.
 
Żądanie działu spadku i zniesienia współwłasności jest ustawowym prawem współwłaścicieli o tak podstawowym charakterze, iż co do zasady nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bowiem z samego założenia współwłasność jest nietrwała i każdy ze współwłaścicieli musi liczyć się z możliwością jej zniesienia także w sposób, który może pozbawić go prawa do rzeczy lub je ograniczyć. Dlatego też w zasadzie nie można oddalić wniosku o zniesienie współwłasności z powołaniem się na postanowienia art. 5 k.c. (postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2002 r., I CKN 249/00, LEX nr 55559).
 
W wniosku o dokonanie działu spadku współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.
 
Postępowanie o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności przebiega według identycznych podstawowych reguł. Możliwe jest w szczególności wydanie orzeczenia uwzględniającego uzgodnione stanowisko współwłaścicieli (spadkobierców), o ile nie sprzeciwia się ono prawu i zasadom współżycia społecznego ani nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych (art. 622 § 1 i 2; postanowienie SN z dnia 24 listopada 1998 r., I CKU 68/98, Prok. i Pr.-wkł. 1999, nr 4, s. 36). 
 
Natomiast, jeżeli nadal chce Pani pozostać współwłaścicielem nieruchomości i jedynie doprowadzić do podziału nieruchomości poprzez ustalenie sposobu korzystania z niej zasadne jest wystąpienie z wnioskiem podział nieruchomości do użytkowania. Prawną podstawą takiego żądania jest art. 206 K.c. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 maja 2000 r. (I CZ 66/2000): „jakkolwiek zasadą jest, że współwłaścicielom przysługuje prawo współposiadania całej rzeczy (art. 206 K.c.), niemniej jednak, w określonych sytuacjach, każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby wszyscy współwłaściciele podjęli, w ramach zarządu rzeczą wspólną, decyzję co do odmiennego, aniżeli to przewiduje ustawa, sposobu korzystania z rzeczy wspólnej”. O właściwości miejscowej sądu decyduje miejsce położenia nieruchomości (art. 606 K.p.c.), sądem właściwym jest sąd rejonowy (art. 507 K.p.c.). 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Bardzo dobra obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia w zakresie okoliczności mających związek ze sprawą. Jeszcze raz bardz...
Bartek
Jestem bardzo zadowolona. Porada jest w pełni merytoryczna i trafiająca w istotę mojego problemu. Odpowiedzi były konkretne, rzeczowe i szybkie. T...
Teresa
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej...